Profil

Vores formål at være opsøgende på gadeplan i nærområdet, for at motivere og hjælpe hjemløse og misbrugere til at starte et nyt liv.

TC Taastrup så dagens lys i starten af 2015 og holder til på Ahornvej 3 - lige ved Taastrup station.

TC Taastrup er organisatorisk en selvejende institution. Medarbejdere er Jesper Fuchs, der er ansat som leder (deltid) og der er 10 og 20 frivillige tilknyttet.

TC Taastrup er en del af Teen Challenge Danmark.

TC Taastrup samarbejder med Kontaktcenter Klippen blandt andet omkring jobtræning i deres genbrugsbutik Cirkelines Æske på Nørrebro, og der afholdes fælles arrangementer og uddannelse af frivillige.

0A5A3457Formål:

- at motivere og hjælpe hjemløse og misbrugere samt andre med negativt livskontrollerende problemer til at starte et nyt liv og komme i behandling samt fastholde en positiv udvikling. 

- at støtte før, under og efter behandling/livsstilsændring.


Menneskesyn:

Menneskesyn:  

”Mennesket, uanset dets situation, er unikt og skal værdsættes som sådant og have muligheder for at udvikle evner og gaver, som er givet det enkelte menneske.”


Gæsterne skal have et fristed, hvor de mærker, at de kan komme som de er, hvor der bliver lyttet og hvor de trygt kan dele problemer eller bekymringer.

Medarbejderne ønsker at skabe relationer til gæsterne, der gør at barrierer må falde, så de kan arbejde med at motivere gæsterne til at komme i behandling, og så gæsterne selv arbejder med at få et andet liv.

Medarbejderne møder gæsterne med respekt, anerkendelse, imødekommenhed og

ligeværdighed. De lytter, skaber tillid, stiller refleksionsfremmende spørgsmål og får taleret i deres liv. 

 

Arbejdet bygger på følgende kerneværdier for medarbejderne:

Integritet

Arbejde med stor dygtighed.

Medfølelse

Arbejde sammen og støtte hinanden for, at yde støtte til dem, der søger hjælp.

Relation til samfundet

Støtte, hjælpe og have fællesskab med andre og deltage i livet i det omkringliggende

samfund.

Vision

At kunne se længere end den nuværende situation, at have udsyn og se hvor vi bevæger

os hen.

Forvalteransvar

Ansvarsfuld forvaltning af de ressourcer som vi har fået ansvar for.

Omsorg

At vi skal tage os af mennesker, der har brug for at blive løst fra et misbrug eller er i nød, hvor det højeste mål er at bringe andre til succesDerfor er Arne Gertsen medarbejder i TC Taastrup:

"Det der gør, at jeg involverer mig i TC Taastrup er, at jeg ser mennesker, der har bragt sig selv ud på kanten af livet, måske som følge af en skæv start og/eller forkerte valg. Mit ønske er, at jeg måske kan være med til at bringe håb og motivation til en ny start på livet for vores gæster. Jeg glæder mig over uge efter uge at dele liv, hygge og lave sjov på værestedet og skabe nye relationer på gaden." Arne

Arne

                  Arne Gertsen, som står for det opsøgende arbejde i Albertslund.

0a5a7262 med

                       Jesper holder foredrag om TC Taastrup 


Evalueringsmetode

Evalueringsmetode

TC Taastrups evaluering er såvel intern som ekstern. 

Internt består evaluering en af en Online kalender, hvor lederen noterer aktiviteter, samtaler, samtalers indhold, antal gæster, hvilke gæster (værestedet eller på gadeplan) samt særlige forhold, som medarbejderne skal være opmærksomme på. Leder og frivillige har en løbende dialog med gæsterne, hvor der bliver spurgt ind til, hvad der er svært, hvad der går godt, hvad han/hun har brug for, hvordan TC Taastrup kan hjælpe osv. Som dokumentation beder medarbejderne gæsterne om at skrive ned, hvilken betydning TC Taastrup har for dem. Nogle gange skriver medarbejderne for gæsterne.

Hver uge inden åbning af værestedet, mødes frivilliggruppen en halv time før og informerer hinanden om, hvordan gæsterne har det, hvad der sker på gaden, og snakker om, hvad der kan gøres bedre. 

Der afholdes frivilligmøder hver tredje måned, hvor visioner og udfordringer deles og arbejdet planlægges. 

En gang om året interviewer ekstern evaluator TC Taastrups leder og samler relevante notater fra kalenderen, frivilligmøderne og gæsternes citater i en evalueringsrapport. Ekstern evaluator er Dorthe Suell – Master i Social Integration, indehaver af SUELL Team.

Samarbejdspartnere:

Samarbejdspartnere:

TC Taastrup har kontakt til erhvervslivet i Høje-Taastrup Kommune med henblik på jobtræning. 

Der samarbejdes med kommunens sagsbehandlere, psykologer, jobcentre, kriminalforsorgen, behandlingssteder m.v. i forbindelse med møder, bisidderfunktion, henvisninger osv. Der samarbejdes især med Rehabiliteringscenter Betesda, Kibæk for behandling.


Der samarbejdes med andre tilbud i lokalområdet for udsatte borgere især Blå Kors Pensionat og Café Paraplyen (KFUM ́s Sociale Arbejde).

Virksomheder som Want2Bowl (gratis baner) , Kvickly, Taastrup 

Fodterapi (gratis behandling), Røde Kors Butikken, Peugeot Taastrup og 

Danske Fragtmænd støtter på forskellig vis med naturalier, sponsorbidrag m.v.

TC Taastrup samarbejder med foreninger samt folke- og frikirker for netværk til de hjemløse og misbrugerne, samt for rekruttering af en del af de frivillige andre kommer f.eks. via medarbejdernes netværk.

18839268 1519222461455479 4517178014825120378 nKlaus har været i praktik i TC Taastrup. I går aftes sagde han farvel til vore gæster og her til aften skulle forløbet snakkes igennem og evalueres. 

Tak for indsatsen Klaus.

Hvem kommer i TC Taastrup?

TC Taastrups målgruppe er Københavns Vestegns allermest socialt udstødte, der er misbrugere og/eller psykiske syge samt kan være hjemløse. De fleste har en flerårigt misbrug bag sig, har helbredsmæssige udfordringer, svagt eller intet netværk og er uden beskæftigelse.

I starten af 2016 havde TC Taastrup kontakt til 45 personer.

Dette tal er steget til 80 personer i løbet af 2016 via det opsøgende gadearbejde eller i værestedet.

TC Taastrup er således i kontakt med et stigende antal mennesker, og det forventes at kontakten øges til mindst 90 mennesker i 2017.

Aldersgruppen er mellem 20 og 65 år.

Kønsfordelingen er 80 % mænd og 20 % kvinder.

TC Taastrup har i et vist omfang kontakt til målgruppens familier, og forsøger at inddrage dem.

Pædagogik


Hvorfor er “gæster” og relationer så vigtige?

Centralt i de metoder, der praktiseres i TC Taastrup er tillid, omsorgsfulde relationer og fællesskab, anerkendelse og respekt samt fælles oplevelser.

TC Taastrup kalder målgruppen gæster og ikke f.eks. brugere. Man kan være bruger af mange forskellige ting, og at være bruger er et bredt begreb. At betragte målgruppen som gæster har betydning for såvel medarbejdere som målgruppe. Medarbejderne vil møde målgruppen med holdninger som at byde velkommen, gæstfrihed (gøre sit bedste), en ikke-krævende indstilling og en dybere form for tilknytning end til en bruger.

Målgruppen vil som gæster kunne fornemme den gæstfrie stemning, og vil kunne forvente at blive betragtet og taget imod, som mere end en bruger. Allerede her starter en mulig udviklingsproces henimod en mere positiv selvopfattelse.

Relationen mellem gæsten og TC Taastrups medarbejdere skabes først ved mødet på gadeplan, hvor der skal opbygges tilstrækkelig tillid til, at misbrugeren/den hjemløse ønsker at blive kontaktet igen eller komme i værestedet.

Ifølge Asplund (Asplund, J., 1987 i Bech-Jørgensen, B., 2003) kan mennesker ikke lade være at respondere, når andre henvender sig. Hvad den ene person gør, er et gensvar på, hvad den anden lige har gjort. Det giver anledning til endnu et gensvar osv.

Responsiviteten er denne vekselvirkning, og det er i denne vekselvirkning – i mødet, at både den sociale relation og gæstens nye identitet kan forandres og udvikles. Gæsten skal af brugeren gentagende og vedholdende sættes i situationer, hvor han/hun ”tvinges” til at tage imod tillid fra medarbejderne. I responsiviteten kan medarbejderne få forståelse for, hvilke behov for hjælp gæsten har. 

Tillid er et fundamentalt grundmenneskeligt vilkår og naturlig for menneskelige

relationer. I begyndelsen vil tilliden være præget af gensidig forbeholdenhed.

For Løgstrup ”vinder” tillid og andre suveræne livsytringer altid over menneskers tilbøjelighed til at ødelægge livet for hinanden – som han udtrykker det. De suveræne livsytringer vil altid ”dukke op til overfladen” igen og igen, uanset hvor mange gange, en gæst f.eks. er blevet mødt med mistillid. I og med at tillid er en suveræn livsytring, vil gæsten responsivt åbne sig. Tillid som suveræn livsytring er et af de grundmenneskelig vilkår som medarbejdere og gæster er fælles om. Gæsten har brug for tillid fra medarbejderen for at genvinde tilliden til sig selv og andre, og medarbejderen har brug for gæstens tillid for at kunne udfolde sit engagement som frivillig.

Medarbejderne skal konstant koncentrere sig om at udvikle og opretholde gensidig tillid, ved at handle meningsfuldt, anerkendende og respektfuldt i relationen. Når der er etableret et tillidsforhold, vil der opstå en fortrolighed og åbenhed, hvor gæsten fortæller om sin situation og som giver medarbejderne mulighed for at arbejde med at forstå gæstens oplevelser, tanker og situation, og tilbyde sin hjælp og støtte.

Tillid er et nært beslægtet til anerkendelse, da tillid bl.a. opbygges gennem anerkendelse.

Anerkendelse handler om at vise interesse for et andet menneskes erfaringer, som noget der er værd at tage del i og blive kendt med.

Martinsen (2004) fremhæver især to vigtige dimensioner ved omsorgsbegrebet: Det relationelle og det praktiske.

Omsorg som relationelt begreb, er et medmenneskeligt forhold mellem to personer baseret på en form for gensidighed, fællesskab og solidaritet. Forståelse for den andens situation er en forudsætning for at kunne handle omsorgsfuldt, og denne forståelse vokser ud af fælles erfaringer – som opnås gennem de mange fælles aktiviteter som gennemføres hos TC Taastrup samt samtalerne i værestedet og om tirsdagen.

Omsorg handler om at være til stede, og det indebærer blandt andet at acceptere den andens selvopfattelse og verdensopfattelse. Gæsten kan f.eks. tillægge en lille detalje meget afgørende betydning, mens den for medarbejderen at se, må have meget ringe betydning. Her må medarbejderen føle og anerkende brugerens livsforståelse. At være til stede indebærer også at afstå fra at få gæsten til at tænke og føle anderledes end han/hun gør i  forvejen. Medarbejderne skubber ikke til brugeren, men lader sig heller ikke selv skubbe. Man følges skridt for skridt.

Omsorg er også praktiske handlinger, der er baserede på en helhedsforståelse af situationen. Når omsorgen får lov til at røre ved de små dagligdags pligter, får de liv og varme (Elisabeth Hagemann i Martinsen, K., 2004) som f.eks. at få et slumretæppe omkring sig, få rent tøj osv.

Det er medarbejderens opgave, at anerkende gæsternes selvpræsentation som betingelse for, at han/hun kan værdsætte sig selv. Det er grundbetingelsen for, at socialt arbejde kan føre til menneskelig opblomstring (Høilund, P. og Juul, S., 2005).

Honneth (i Willig, R., 2003): ”Hvis der skal opstå et fællesskab i en verden af individer, kan og skal det kun være et fællesskab sammenvævet af lighed og gensidig omsorg – et fællesskab, der drager omsorg for og påtager sig ansvaret for den lige ret til at være menneske og for, at alle skal have lige reelle muligheder for at handle på grundlag af denne ret”.

Et fællesskab ikke behøver at være baseret på fælles levemåder og skikke, men må bygge på en følelsesmæssig deltagelse i den anden persons individuelle særegenhed: ”For kun i den udstrækning, at jeg aktivt drager omsorg for, at han eller hun formår at udfolde sine for mig fremmede egenskaber, kan vore fælles mål realiseres” (Høilund, P. og Juul, S., 2005). Det fælles mål om at livet må lykkes for gæsterne og blive en succes.

 

2017 TC Taastrup evalueringsrapport-1.pdf

Persondatahåndtering


Cookies


Hvad er Cookies?
Cookies er små tekstfiler, som en hjemmeside automatisk gemmer på brugerens browser, mens han eller hun besøger den. I denne introduktion finder du information om cookies, hvad de er, og hvad de gør. Endvidere kan du læse, hvad persondataforordningen (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018, kommer til at betyde for din brug af cookies, og hvad der skal til for at gøre din hjemmesides brug af cookies compliant.  

Hvilke typer cookies findes der?
Principielt findes der to typer cookies, dels de såkaldte ”browser cookies” (eller “HTLM cookies”), dels de såkaldte ”flash cookies”. Bemærk at der på dette site generelt hentydes til browser cookies, med mindre der er anvendt betegnelsen “flash cookies”. Både databeskyttelsesregler og de nedenfor beskrevne funktioner er ens for begge typer.

Hvorfor lægger websites overhovedet cookies ind?
Der er mange grunde til at lægge cookies ind. Lige fra muligheden for at logge ind automatisk, over forenkling af netkøb til optimering af internetsider for eksempel ved, at et tilbud tilpasses en brugers særlige behov. Cookies kan hjælpe udbyderne med, at deres tilbud og annoncer løbende målrettes til brugernes behov og interesser. Denne hjemmeside bruger cookies for at forbedre din oplevelse af siden og til statistik. Denne hjemmesides cookies bruges ikke i kommercielt øjemed, da siden er en service/informationsside om en non profit organisation.

Hvilken nytte har jeg af cookies?
Først og fremmest øges brugervenlighed og annoncers relevans gennem cookies. Uden cookies skulle man undvære nogle funktioner. Men TC tåstrup bruger ikke cookies til annoncer. 

Hvad gemmer cookies?
Cookies kan gemme tekst op til 4 KByte, hvilket ca. svarer til hvad der kan stå på en A4-side. De indeholder typisk:
Navnet på den server, der har gemt cookien (og som er den eneste server, der kan læse den igen).
Cookiens levetid. En ID-værdi – normalt en tilfældigt genereret entydigt kode, der bruges til at genkende browseren, når brugeren vender tilbage til sitet eller navigerer mellem sider på sitet.

Kan cookies udspionere min computer?
Nej. Cookies udsætter ikke din computer for sikkerhedsrisici. Cookies er ikke aktive programmer. De udspionerer ikke filer på computeren og er heller ikke i stand til at sprede virus eller anden skadelig software.

Indeholder cookies persondata?
Nej, cookies fra seriøse udbydere indeholder aldrig persondata. Det ville være ulogisk at gemme personlige oplysninger i en cookie. Sitet, der registrer personlige oplysinger, vil typisk gemme et ID i en cookie, der kan anvendes til at identificere dine data på websitets databaser. Bemærk: Det er kun i specielle former for brug som for eksempel online banking, og efter udtrykkeligt samtykke fra din side, at det det er tilladt af gemme personrelaterede eller personidentificerende data. I de tilfælde skal udbyderen overholde gældende databeskyttelseslove. Brugere skal være informeret om oplagringen af personidentificerende informationer og om formålet med oplagringen. I de fleste andre former for brug indeholder cookies kun en generel browsergenkendelse eller er knyttet til anonyme data som for eksempel produktgrupper og besøgsstaestik.

Kan man kontrollere cookies?
Man kan indstille alle browsere til, at cookies kun accepteres på opfordring. Man kan også udelukkende acceptere cookies fra servere, man lige har besøgt. Alle browsere indeholder funktioner, som muliggør selektiv sletning af cookies. Accept af cookies kan også slås fra generelt, men så må man tage højde for, at der sker begrænsninger i brugervenligheden ved onlinetilbud.

Hvad sker der, hvis jeg blokerer cookies
Mange internetsider anbringer cookies for at gøre deres tilbud mere brugervenlige: for eksempel en indkøbskurv  i en netbutik eller visning af reklamer for en bestemt målgruppe. Hvis man spærrer for cookies, risikerer man at begrænse eller besværliggøre brug af visse sites, og oftere at modtage de samme irrelevante annoncer igen og igen fra de sider der bruger denne markedsføring, men det er ikke relevant for www.tctaastrup.dk. 

Hvor længe lever cookies?
Cookiens levetid kan variere efter hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookie forsvinder så snart du lukker browservinduet, andre kan eksistere i flere år. Mange udbydere anvender typisk 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik og indholdsrelaterede cookies. Levetiden på de opt-out / fravalgs-cookies, der bliver sat på dette site, er dog helt oppe på 10 år. Men det forudsætter naturligvis, at du ikke selv sletter dem i mellemtiden. Bemærk at levetiden forlænges efter hvert besøg, så det er f.eks. 24 måneder fra sidst, at du har besøgt et website, at cookies opbevares på din computer. Du kan til enhver tid selv slette cookies på din computer. 

Hvad er trediepartscookies?
Hvis du gået ind på en hjemmeside, er det muligt, at dele af indholdet er stammer fra en anden udbyder (for eksempel indlejrede youtubefilm.) Denne “underleverandør” af indhold kan gemme sine egne cookies, der kaldes trediepartscookies. Eller Hvis du følger nogle af de links som denne hjemmeside indeholder. Trediepartcookies er underlagt samme regler, som alle andre typer cookies. www.tctaastrup.dk anveder indirekte 3. part cookies, f. eks. hvis du følger nogle af de links siden henviser til.

Fyldes min harddisk?
Cookies er små tekstfiler, de fylder næsten ingenting og udgør ikke noget pladsmæssigt problem.

Sådan sletter du dine cookies 

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Firefox

For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> fjerne individuelle cookies eller rydde din historik.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> i rullemenuen under historik vælge “bruge tilpassede indstillinger for historik” -> sætte flueben i “Brug altid privat Browsing-tiltand” og fjern fluebenet i “Accepter cookies fra sider”.

Internet Explorer

For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Fanen Generelt -> Tryk på knappen Slet -> Cookies-> Slet.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Beskyttelse af personlige oplysninger -> Tag slideren og ryk den i top. Så blokkerer du for alle cookies. -> Klik OK.

Chrome

For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Værktøjer -> Slet browsingdata -> Slet cookies og andre webstedsdata -> Ryd browsingdata.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Vis avancerede indstillinger -> Indstillinger for indhold -> Klik på “Bloker altid websites for at lagre data” og sæt flueben i “Bloker tredjepartscookies og websitedata” -> Ok

Safari

For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Tryk på knappen “Vis cookies”. Her kan du enten slette cookies fra et enkelt domæne eller fjerne alle cookies.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Under “Accepter cookies” skal du vælge “aldrig”.  Se også: https://support.apple.com/da-dk/HT201265 


Opera

Se http://help.opera.com/Windows/9.51/da/cookies.html 

Administration af cookies

Du kan blokere cookies ved at aktivere indstillingen i din browser, som giver dig mulighed for at afvise indstillingen af alle eller nogle cookies. Men hvis du bruger dine browserindstillinger til at blokere alle cookies (herunder vigtige cookies), kan du muligvis ikke få adgang til hele eller dele af vores websted.

Here's how to do it:

·       Google Chrome

o   I indstillingsmenuen skal du vælge "Vis avancerede indstillinger" nederst på siden.

o   Vælg knappen "indholdsindstillinger" i afsnittet om beskyttelse af personoplysninger.

o   Det øverste afsnit på siden, der vises, fortæller dig om cookies og giver dig mulighed for at indstille de ønskede cookies. Det giver dig også mulighed for at slette alle cookies, der aktuelt er gemt.

·       Mozilla Firefox

o   I menuen Værktøjer skal du vælge "indstillinger" (MAC-brugere skal gå til Firefox-menuen og vælge "præferencer").

o   Vælg fanen om beskyttelse af personoplysninger i indstillingsboksen.

o   Fra rullemenuen skal du vælge "anvend brugerdefinerede indstillinger i historikken". Dette frembringer mulighederne for cookies, og du kan vælge at aktivere eller deaktivere dem i afkrydsningsfeltet.

·       Internet Explorer 6+

o   I menuen Værktøj skal du vælge "Internetindstillinger".

o   Klik på fanen om beskyttelse af personoplysninger.

o   Du vil se en følsomhedsskyder for indstillingerne om personoplysninger. Den har seks indstillinger, som giver dig mulighed for at kontrollere antallet af cookies, der placeres: Blokér alle cookies, høj, mellemhøj, mellem (standard), lav og acceptér alle cookies.

·       Safari-browser

o   I indstillingsmenuen/Safari-menuen skal du vælge indstillingen "præferencer".

o   Åbn fanen om beskyttelse af personoplysninger.

o   Vælg den ønskede indstilling under "bloker cookies".

·       Alle andre browsere

o   Du kan få oplysninger om, hvordan du administrerer cookies via andre browsere, i din dokumentation eller onlinehjælpefiler.

  

Hvad sker der, hvis jeg deaktiverer cookies?

Det afhænger af, hvilke cookies du deaktiverer. tctaastrup.dk kan fungere med deaktiveret cookie, men fungerer generelt bedst,  hvis cookies er slået til.

Persondatahåndteringspolitik

Privatlivspolitik for TC Tåstrup

Vedtaget i marts 2019

 

TC Tåstrups dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

TC Tåstrup er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

           Kontaktperson:               Jesper Fuchs

                    Adresse:               Olivenlunden 23

                     CVR-nr:               37442755

                 Telefonnr.:               26 81 21 81

                         Mail:               tctaastrup@gmail.com

                    Website:               http://tctaastrup.dk  

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1)   Oplysninger om frivillige ulønnede medarbejdere, gavegivere og modtagere af nyhedsbrev o. lign.:

1.    Almindelige personoplysninger:

o   Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, oprettelsesdato og evt. -sted, telefonnummer og e-mailadresse

2.     Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

        o   CPR-nummer

2)   Oplysninger om lønnede medarbejdere:

1.    Almindelige personoplysninger:

        o   Kontaktoplysninger, som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

2.    Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

        o   CPR-nummer

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan vi få almindelige personoplysninger fra offentligt tilgængelige søgesider, primært KRAK, hvis vi har mistet nogle af de oplysninger, du tidligere har givet (f.eks. ved flytning eller skift af telefonnummer)

 

Den selvejede institutions formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

·       TC Tåstrups berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

·       At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

·       Behandling efter lovkrav

·       Behandling med samtykke

 

Formål med behandling af personoplysninger:

·       TC Tåstrups medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

·       Den selvejede institutions håndtering af modtagne gaver, herunder indberetning til SKAT af gaver modtaget med skattemæssig fradragsret

·       Foreningens udsendelse af nyhedsbreve og invitationer til TC Tåstrups arrangementer.

·       Administration af din relation til os, herunder medarbejderadministration

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesse-afvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

·       Udsendelse af nyhedsbreve o.lign. om aktiviteterne i den selvejede institution.

·       Afholdelse af sociale arrangementer, samt andre aktiviteter

·       Brug af situationsbilleder taget i den selvejede institution, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

·       Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger også i en periode efter du har udtryk, at du ikke er engageret eller har interesse i TC Tåstrup.

·       Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Deling og videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores administration fradragsberettigede gaver, af IT-drift og hosting mv.

Vi videregiver personlysninger til SKAT til lovpligtige indberetninger.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke og vi sender dig ikke markedsføringsmateriale fra firmaer uden dit samtykke. 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som gæst af TC Tåstrup, som gavegiver, som modtager af nyhedsbreve eller som frivillig eller lønnet medarbejder.

 

Gæster*:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·     Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige gæsteregistreringer i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

 

Gavegivere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode efter modtagelse af gaven og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·     Oplysning om gavegivere skal til opfyldelse af bogføringskravene opbevares i 5 år efter udløbet af et år

 

Modtager af nyhedsbreve:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode efter afmeldt interesse i at modtage nyhedsbrev o. lign. og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·     Oplysning om modtagere af nyhedsbreve o. lign.  som ikke er medlem eller gavegiver vil blive opbevaret i indtil 1 år efter afmeldt interesse.

 

Frivillige ulønnede medarbejdere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·       Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i indtil 1 år efter dit virke er ophørt

 

Lønnede medarbejdere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·       Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

·       Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

 

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel gæster, gavegivere og modtagere af nyhedsbreve o. lign. til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Cookies

Cookies er filer, der gemmes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr, når du besøger vores hjemmeside. Cookies sikrer, at tjenester og services fungerer optimalt på hjemmesiden.

Cookies gør det endvidere muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger. Vi benytter ikke denne mulighed til at lagre oplysninger om dig.

Vil du vide mere, kan du klikke her.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

       Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

       Retten til indsigt i egne personoplysninger

       Retten til berigtigelse

       Retten til sletning

       Retten til begrænsning af behandling

       Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

       Retten til indsigelse

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Klageadgang

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5.sal, 1300 København K, telefon 3319 3200, email:dt@datatilsynet.dk

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du eventuelt modtage meddelelse herom via e-mail.

 

*Gæster er brugere af værestedet og folk som modtager en ydelse fra TC Tåstrup.

 

Sidst revideret: 20. marts 2019

 

© TC Taastrup 2017